مراکز نمونه گیری آزمایش

616

مراکز نمونه گیری آزمایشات مرکز بهداشت شهرستان بجنورد

مراکز شهری

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری بوعلی

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کامیاب

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مدنی

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری  فیاض بخش

مرکز خدمات جامع سلامت شهری باقرخان

مراکز روستایی

حصارگرمخان

چناران

اسفیدان

باباامان

 

بیدک

محمدعلی پهلوان

باغچق

بدرانلو

ارکان

کچرانلو

صندل اباد

اله وردیخان

دراقانلو

گریوان

گیفان

قلعه جق