مراکز نمونه گیری غربالگری نوزادان

628

* کلیه نمونه ها به مرکز بهداشت بجنورد ارسال می شود و بصورت متمرکز در آزمایشگاه غربالگری نوزادان انجام می شود

مراکز شهری:

مرکز خدمات جامع سلامت حر

مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی

مرکز خدمات جامع سلامت مدنی

مرکز خدمات جامع سلامت باقرخان

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت رسول اکرم (ص)

مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش

مراکز روستایی:

گریوان  -   گیفان  -   قلعه جق   -   چناران  -   سلولی  -   ایوب  -   حسن آباد
از مجموع 2 رأی