آزمایشگاه مرکزی

685

آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت بجنورد وظیفه دارد تا آزمایشاتی را که از آزمایشگاه های نمونه گیری تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بجنورد جمع آوری میشود را با بالاترین دقت و کیفیت انجام دهد.

آدرس : بجنورد - روبروی بیمارستان تامین اجنماعی - خیابان حر - جنب معاونت غذا و دارو - مرکز بهداشت شهرستان بجنورد 

تلفن تماس : 32221444 داخلی 125
از مجموع 4 رأی