اعضای قرارگاه جوانی جمعیت

1697
*ساختارقرارگاه جوانی جمعیت
 
                                                                                      
                                                                 

 

—کمیته فرهنگی و تبلیغات :روابط عمومی و تکریم

—کمیته آموزش و پژوهش و تولید محتوا: واحد آموزش سلامت،واحد تغذیه ،نوجوانان و جوانان، واحد سلامت خانواده، واحد بهداشت محیط ،واحد مبارزه ،واحد سلامت روان و آموزشگاه بهورزی

—کمیته رصد و پایش :واحد آمار

—کمیته مالی: امور مالی

—کمیته پشتیبانی:واحد هماهنگی و امور اداری و کارگزینی و آزمایشگاه امور دارویی و حراست
از مجموع 37 رأی