هماهنگی و گسترش شبکه ها

973

معرفی پرسنل واحد هماهنگی و گسترش شبکه

علی حق شناس

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

علی امیری

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

رضا حکم آبادی

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

معصومه سروی

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

عفت عابدی

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

مریم دانایی

کارشناس واحد هماهنگی و گسترش شبکه

شرح وظایف کلی واحد

1

انجام امورات مربوط به پزشک خانواده و بهورزی

2

تهیه پراکندگی جغرافیایی و تطبیق شرایط جغرافیای با امکانات بهداشتی و تامین نیروی انسانی

3

هماهنگی و همکاری با برنامه های بهداشتی جاری منطقه و برگزاری کلاس اموزشی و نظارت بر آموزش کارکنان مورد نیاز مرکز بهداشت

 از مجموع 3 رأی