بهداشت روان

400

بهداشت روان

دکتر تکتم یزدانی

مسئول واحد

نظارت بر کلیه امور واحد بهداشت روان

32221444-6
داخلی 118

فاطمه معنوی

کارشناس واحد بهداشت روان

ثبت و ارسال کلیه آمارهای ماهانه وفصلی واحد به استان و وزارتخانه و انجام کلیه آموزشهای واحد سلامت روان به پرسنل و گروههای هدف