بهداشت روان

574

بهداشت روان

ژاله شهسوار

مسئول واحد

نظارت بر کلیه امور واحد بهداشت روان

32221444-6
داخلی 118

سمیرا حصاری

کارشناس واحد بهداشت روان

ثبت و ارسال کلیه آمارهای ماهانه وفصلی واحد به استان و وزارتخانه و انجام کلیه آموزشهای واحد سلامت روان به پرسنل و گروههای هدف