روابط عمومی

206

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن واحد

ایمان فرهادی

مسئول روابط عمومی

32221444-6

 داخلی 157