طرح تکریم ارباب رجوع

704

ایحاد تحرک و پویایی لازم در سیستم اداری واحد مربوطه و انجام بخشیدن به اقداماتی که با اهداف کارآمد نمودن در سنجش نظام اداری و تحقق میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده .

واحد طرح تکریم ارباب رجوع

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

محمد محمدزاده

رابط طرح تکریم ارباب رجوع امور ایثارگران

- اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات از طریق تنظیم برشور؛ کتاب راهنما، تابلو و...

- بازنگری و اصلاح مهندسی مجدد روش های انجام کار در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم با همکاری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد.

-عملیاتی نمودن منشور اخلاقی سازمان

-نظرسنجی از مراجعین از نحوه ی خدمات در واحدهای تابعه و گزارش دهی ماهیانه به دنشگاه .

-ایجاد سازوکار لازم جهت تشویق کارکنانی که موجبات رضایت خدمت گیرندگان را فراهم آورده اند و برخورد با کارکنان خاطی.(گزارش دهی وظیفه ی رابطین و اخذ تصمیم به عهده مسئولین ذیربط )

 

32221444-6

داخلی 127