واحد آمار

459

واحد آمار

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

عفت عابدی

مسئول واحد آمار

-تهیه معیارها،طبقه بندی ها و جداول لزوم

-تهیه و اجرای دستور العمل های مربوط به استخراج آمار حیاتی و بهداشتی

-هماهنگی بین بخشی و درون بخشی با مناطق مختلف آمارگیری جهت ابلاغ دستورات و تعلیمات ضروری

 

32221444-6

 داخلی 119