بهداشت دهان و دندان

482

بهداشت دهان و دندان

مرضیه قنبری

کارشناس واحد

 اجرای طرح های کشوری در پیشگیری از بیماری های دهان ودندان،تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه،دریافت و تحویل  آمار و گزارش فعالیت ها به مرکز بهداشت

32221444-6

داخلی 130

 

 از مجموع 2 رأی