فنی و ساختمانی و عمرانی

488

واحد فنی و ساختمانی و عمرانی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

حمید علی آبادی

کارشناس واحد

- - نظارت از پروژه های عمرانی و تنظیم اسناد ساختمانی

- طراحی و نقشه کشی معماری

 

 

32221444-6

داخلی 156

 

حسین جمالی