آمار بهداشت حرفه ای

708

سلام عليكم

       احتراماً با عنایت به تعیین موعد آمار بهداشت حرفه ای در موعد های شش ماهه و سالانه و وجود اشکالات در مسایل فنی ، آموزشی و نیز آمارهای واصل شده پیشین بهداشت حرفه ای، بدین وسیله طرح منطقه بندی واحد های تحت پوشش مرکز بهداشت  به شرح ذیل اعلام میگردد ، که شایسته است دستور فرمایید پرسنل آن مرکز  ضمن تكميل آخرین ویرایش فرمهای آماری مورد اشاره (مشتمل بر یکصد برگ اکسل)، پیش از ارسال آمار بهداشت حرفه ای نسبت به اخذ مشاوره و تائیدیه از کارشناس بهداشت حرفه ای مربوطه خود اقدام نموده سپس اقدام به ارسال آمار فوق الذکر از واحد هاي تحت پوشش در قالب نرم افزاری و از طريق اتوماسيون اداری یا پورتال دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی  در مورخه های پنجم مهر ماه و پنجم فروردین ماه هر سال نمایند.

  1. مراكز خدمات جامع سلامت(ارکان-کچرانلو-الله وردیخان) تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت حر
  2. مراكز خدمات جامع سلامت(اسفيدان-چناران-صندل آباد) تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت مدنی
  3. مراكز خدمات جامع سلامت(بدرانلو-بيدك)تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت كامياب
  4. مراكز خدمات جامع سلامت(باغچق-دراقانلو)تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت نیروگاه
  5. مراكز خدمات جامع سلامت(حصار گرمخان-قلعه جق) تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش
  6. مراكز خدمات جامع سلامت(محمدعلی پهلوان-بابا امان) تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت باقر خان
  7. مراكز خدمات جامع سلامت(گريوان-گيفان) تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی
  8. مراكز خدمات جامع سلامت(حر- مدنی- كامياب-نیروگاه-فیاض بخش-باقر خان-بوعلی)تحت پوشش كارشناس بهداشت حرفه اي مرکز خدمات جامع سلامت کامیاب

ضمنا تاكيد مي گردد کلیه مراکز خدمات جامع سلامت فاقد نیروی بهداشت حرفه ای، در خصوص سایر مسایل بهداشت حرفه ای نظیر پشتیبانی فنی و آموزشی نیز میتوانند با کارشناسان بهداشت حرفه اي مستقر در مراكز خدمات جامع سلامت شهري منطقه مربوطه خود مشورت نمایند.
از مجموع 2 رأی