ایدز در محیط کار

520

مسئول محترم مركز بهداشتي درماني.......

ارسال گزارش عملکرد برنامه " ایدز در محیط کار "

سلام علیکم

احتراماً نظر به اینکه " برنامه ایدز در محیط کار " یکی از برنامه هاي فعال در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می باشد
؛ به پیوست یک نسخه کتابچه با عنوان " دانستنی هاي ایدز در محیط کار " جهت استفاده همکاران ارسال می گردد . مقتضی است
دستور فرمایید نسبت به انجام موارد زیر در واحدهاي تحت پوشش به صورت مستمر و مستند در طول سال جاري اقدام و نتایج و
مستندات انجام شده را در قالب CD در بازه هاي زمانی مرتبط ( شش ماهه- سالانه و ... ) به این مرکز ارسال و یا از طریق پست الکترونیکی زیر بار گزاري نمایند .

BHC-OH-AZ@nkums.ac.ir
 

1. برگزاري دوره هاي بازآموزي و آموزش واحدهاي تابعه و ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات بازرسان مشمول برنامه و کارگران
کارگاههاي طرح مذکور به روش چهره به چهره و ارسال رونوشت صورتجلسات و مستندات تصویري ( فیلم ، عکس و ...
2. ارایه بسته آموزشی در محیط کار و توزیع و آموزش در واحد هاي هدف تحت پوشش .

3. انجام معاینات شغلی

 

فایل های مرتبط با ایدز در محیط کار

1

2

3

4

5