تشکیلات بهداشت حرفه ای

2313

طرح ايجاد ايستگاه بهگر و تربيت بهگر در واحدهاي مشمول (49- 20 نفر)

فرم بهگر _______________________ لینک دریافت فایل 


 


طرح ايجاد ايستگاه بهگر و تربيت بهگر در واحدهاي مشمول (49- 20 نفر)

مقدمه :

          حفظ و صیانت سلامت افراد جامعه طبق بند 2 ماده 1 تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و مواد قانونی مندرج در فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به وزارت متبوع واگذار گردیده است . در همین راستا مسئولیت تامین سلامت ، نیروی کار که قشر عظیم جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیز به عهده مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه گذارده شده است . این اداره کل به منظور دسترسی شاغلین به حداقل موازین بهداشتی ، کارگاهها و کارخانجات کشور را براساس تعداد کارگر به قرار ذیل تقسیم بندی نموده است .

الف : واحد های تولیدی با بعد کارکنان 500 نفر کارگر با بیشتر به منظور احداث مراکز بهداشت کار

ب: واحدهای تولیدی با کارکنان بین 50 تا 499 نفر کارگر به منظور تاسیس خانه های حفاظت فنی و بهداشت کار

ج : واحدهای تولیدی با بعد کارکنان 49- 20 نفر کارگر به منظور ایجاد ایستگاه بهگر

 

2- اهداف طرح :

 

2- الف:اهداف کلی طرح

ارتقاء سطح سلامت کارگران و پیشگیری در زمینه از کارافتادگی زودرس آنان در اثر بروز سوانح و حوادث در محیط کار

            2-ب: اهداف اختصاصی

2-ب-1: تربیت بهگر جهت ارئه کمکهای اولیه در کارگاههای کوچک به منظور :

نجات جان مصدوم ، پیشگیری از آسیب های ثانویه و افزایش احتمال بهبودی مصدوم شامل جلوگیری از خونریزی – مسمومیت ها – شکستگی و در رفتگی – خفگی – شوک- برق گرفتگی و غیره ....

3- جمعیت هدف :

کارگران شاغل در بخش صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدماتی با بعد کارکنان 20 تا 49 نفر

4-تعاریف :

4 -الف : ایستگاه بهگر : First Aid Stationفضای کوچکی از کارگاه و نزدیکترین محل به بهگر است که قفسه نگهداری وسائل و برانکارد تاشو در آنجا قرار داده می شود .

4-ب: بهگر کار : کارگر آموزش دیده ای است که با حفظ سمت اولیه در محل کار به عنوان بهگر انجام وظیفه می نماید .

4-ج : کیت کمکهای اولیه : کیف بزرگ قابل حملی است که در آن مواد مورد احتیاج کمکهای اولیه قرار دارد و در نزدیکترین فاصله ممکن به بهگر قابل دسترسی است .

تعریف کارفرما – کارگاه – کارگر برابر تعاریف قانون کار است .

5- وظائف بهگر کار :

5-الف: کمک به نجات مصدومین ، ارائه خدمات کمکهای اولیه پزشکی ( خونریزی خارجی – مسمومیت ها – شکستگی و در رفتگی ها – خفگی – شوک – برق گرفتگی و ...) و در صورت نیاز ارجاع مجروح به مراکز بهداشتی – درمانی

5-ب : تهیه و ارسال آمار سوانح و حوادث حین کار براساس فرمهای موجود به مراجع ذیصلاح

5-پ: نظارت و پیگیری بر استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

5-ت: همکاری در اجرای برنامه های آموزش بهداشت

5-ث: همکاری و هماهنگی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسی کار با اطلاع مدیریت کارگاه برای بررسی و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار

5-ج : پیگیری و اجرای مواردی که از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ارجاع می شود .

6- وظایف کارفرما :

6- الف : انتخاب و معرفی کارگران جهت طی دوره آموزشی مطابق شرایط احراز

6-ب : کارفرما موظف است نسبت به اعزام فرد انتخاب شده به صورت مامور جهت شرکت در دوره اقدام لازم به عمل آورد .

6- ج : فراهم نمودن امکانات ایستگاه بهگر در واحدهای تولیدی ( قفسه فلزی ) وتجهیزات مندرج در جدول شماره 1 و مواد مصرفی ایستگاه امداد .

6-ه: کارفرما ملزم به همکاری با بهگر مطابق شرح وظائف او میباشد

6- ز: کارفرما متعهد می گردد که قبل از پایان 4 سال تعهد خدمت بهگر ، وی را از ادامه خدمت در این زمینه منع ننماید و در صورت بروز مشکلات حاد مراتب با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان با تعیین جانشین و اعزام فرد تعیین شده جهت آموزش اقدام نماید . علاوه بر این مکانیسمهای تشویقی مناسب از قبیل مرخصی تشویقی ، مسافرتهای زیارتی ، پرداخت پاداش و غیره ... از طرف کارفرما و به صلاحدید وی برای بهگران کار الزامی است .

7- شرایط عمومی داوطلب بهگری:

7- الف : از کارکنان رسمی واحد تولیدی باشد .

7-ب : حتی الامکان دارای حداقل تحصیلات سیکل ، اول ( برابر پایان دوره راهنمایی ) باشد .

7- ج : حداکثر سن 35 سال باشد .

7- د : توانایی جسمی مناسب را دارا بوده و قدرت فراگیری برنامه های آموزشی را داشته باشد .

7- ه : علاقه مندی به انجام کارهای بهداشتی و کمکهای اولیه باشد .

7-و : با محیط کار و دستگاههای موجود در کارگاه آشنایی داشته باشد .

7- ز: افرادی که در زمینه کمکهای اولیه ایمنی سابقه داشته باشند در اولویت خواهد بود .

7-ح : سپردن تعهد کتبی مبنی بر انجام وظیفه به عنوان بهگر کار حداقل به مدت 4 سال پس از آموزش

8- نحوه انتخاب بهگر کار :

ضمن توجیه کارفرما توسط واحد بهداشت حرفه ای منطقه در مورد طرح تربیت بهگر کار به پیشنهاد کارفرما افراد واجد شرایط به معاونت بهداشتی – درمانی استان معرفی می گردند . مدیریت بهداشت حرفه ای استان موظف است یک نفر است افراد معرفی شده را طبق دستورالعمل ارسالی انتخاب و ضمن اعلام مراتب به کارفرما نسبت به شرکت وی در دوره آموزشی اقدامات لازم را مبذول نماید .

ب: تجهیزات برای یک ایستگاه بهگر :

- برانکارد تاشو

- قفسه ای جهت نگهداری وسایل کمکهای اولیه

- کیت کمکهای اولیه شامل مواد و وسایل کمکهای اولیه برابر لیست سرانه در یکسال ( پیوست )

- آتل دست و پا

ابتدا کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای شهرستان مجری طرح آزمایشی طی کارگاه دو روزه و برابرطرح درس پیوست نسبت به کلیات طرح و اجرای آن آشنایی پیدا خواهند کرد . سپس مجریان هر شهرستان بلافاصله پس از مراجعت به منطقه خود برنامه عملیاتی مربوطه را تهیه و برای تایید به اداره کل بهداشت حرفه ای ارسال خواهند نمود . محتوای آموزشی کمکهای اولیه برای بهگران کار برابر لیست پیوست است .

دستورالعمل تربیت بهگر _______________  لینک دریافت فایل

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید

05832222923
از مجموع 2 رأی