سیلیکوزیس (عوامل شیمیایی )

561

مديريت محترم/مسئول محترم...

درخواست انجام و لزوم ارسال  مستندات مربوطه- برنامه " كنترل سيليس در محيط كار"–فوري

با سلام و احترام

       نظر به اينكه برنامه " کنترل سیلیس در محیط کار " يكي از برنامه هاي فعال در مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميباشد که مطابق خط مشی و برنامه عملیاتی پیش بینی شده از تاریخ 19/08/1396 ابلاغ گردیده است ؛ بنابراین شايسته است دستور فرماييد نسبت به انجام موارد زير در واحدهاي تحت پوشش آن سازمان  به صورت مستمر و مستند اقدام و نتايج و مستندات انجام شده را در قالب نرم افزارهاي مربوط و بنحو مقتضي (سامانه اتوماسيون اداري-سي دي دستي- و يا آدرس الكترونيك  )  و در قالب نرم افزارهاي مربوط در اسرع وقت  به اين مركز ارسال و  يا از طريق پست الكترونيكي زير بارگزاري نمايند.

 BHC-OH-AZ@nkums.ac.ir

  1. برگزاري دوره هاي آموزشی و باز آموزي واحدهاي تابعه و ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات پرسنل مشمول برنامه و ارسال رونوشت صورتجلسات  برگزار شده و مستندات تصويري(فيلم و عكس و فايل ضبط شده صوتي از جلسه و... ) به مرکز بهداشت بجنورد.
  2. تدوین، توزيع و ارايه بسته  آموزشي در واحد هاي هدف تحت پوشش(پوستر،پمفلت،فیلم آموزشی و...) آموزش و ارسال نمونه ای از مستندات سمعی و بصری تدوین شده مربوطه به مرکز بهداشت بجنورد.
  3. گزارش انجام اقدامات فنی ،مهندسی در خصوص شناسایی ،ارزیابی و کنترل و كاهش مواجه شاغلين برنامه مربوطه  با عوامل زيان آور و ارسال مستندات ارزیابی ها،قراردادهای انجام یافته با شرکتهای دارای مجوز و... به مرکز بهداشت بجنورد.
  4. اقدام به هماهنگی و انجام معاينات شغلي دست کم يك بار در سال براي پرسنل مشمول برنامه  و ارسال گزارش درصد پیشرفت انجام معاینات و قراردادهای مربوطه و خلاصه اي از نتايج معاينات انجام یافته مطابق فرمت3-111 وزارت بهداشت به مرکز بهداشت بجنورد.
  5. شاخص گیری تخصصی مربوط به برنامه صدرالاشاره  و ارسال شاخص های محاسبه شده به مرکز بهداشت بجنورد.
  6. تكميل و ارسال فرم هاي پيوست.

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي

 

 

ارسال فرم جديد جمع آوري اطلاعات سیلیکوزیس

با  سلام

احتراما به پيوست نامه رياست محترم مرکز سلامت محيط و کار به همراه فرم جديد سیلیکوزیس (فرم پیوست)بحضور ارسال ميگردد مقتضي است دستورفرمایید بازرس  بهداشت محیط و حرفه اي آن مرکز اطلاعات کارگاه  تحت پوشش را طبق فرم فوق الاشاره تکميل و حد اکثر تا مورخه 24/12/93 به اين مرکز ارسال نموده یا از طریق پست الکترونیکی BHC-OH-AZ@nkums.ac.ir بارگزاری نمایند.

دریافت فایل
از مجموع 1 رأی