مسئول امور اداری

534

مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بجنورد

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

حسین جمالی

 

- نظارت بر انجام امور کارگزینی کارمندان

- تهیه و تنظیم دستورالعمل کنترل ورود و خروج کارکنان

- نظارت بر تهیه خرید، تقسیم اموال مصرفی از طریق انبار

- نظارت بر امور نقلیه

- پویا سازی و ارتقاء سیستم

- همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی

- تهیه برنامه مدون جهت راه اندازی سیتم گرمایش و سرمایش

- برآورد میزان سوخت مصرفی واحدها و تاٌمین توزیع بهنگام

- تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان

- تاٌمین خودرو سواری مراکز واحد های ستادی

 

32246830

 

32221444-6

داخلی 144