دبیرخانه

467

واحد دبیرخانه

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

الهه عظیمی

دریافت نامه ها و پرونده های رسیده و ارجاع آنها به متصدیان

ثبت نامه های وارده و ارجاع آنها از طریق اتوماسیون

ثبت ماموریتها و قرار دادها

بایگانی نامه های وارده و صادره از طریق اتوماسیون

ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور

 

32221444-46

داخلی 133

 

 از مجموع 1 رأی