نگهبانی

773

واحد نگهبانی

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

برات شکفته

حفظ و حراست از ساختمان

کنترل ورود و خروج و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از آتش سوزی،خرابی،دزدی و...

 

32221444-6

 

علی علیزاده

مهدی حصاری

 از مجموع 1 رأی