امور نقلیه

496

مسئول امور نقلیه

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

منصور پاکروان

توزیع نقلیه

تعمیر و نگهداری

32221444-6

داخلی 141