امور نقلیه

347

مسئول امور نقلیه

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

آنه قلی استوار

توزیع نقلیه

تعمیر و نگهداری

32221444-6

داخلی 141