بیماریهای واگیر

544

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر در راستای هدف اصلی مرکز بهداشت بجنورد یعنی " حفظ و ارتقاء سلامت جامعه "  فعالیت می کند.
این گروه تعدادی از بیماریهایی را که از طرف وزارت بهداشت به عنوان بیماریهای مشمول گزارش اعلام  شده است در جمعیت تحت پوشش مورد مراقبت قرار می دهد .
بیماریهای واگیردار اصلی مشمول گزارش شامل گروههای زیر می باشد:
برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا
برنامه کشوری مبارزه با بیماری ایدز و کاهش آسیب
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای منتقله از آب و مواد غذائی
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI  )
برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه کشوری مبارزه با هپاتیت
برنامه کشوری مبارزه با آنفلوانزا و بیماریهای نوپدید و بازپدید
 برنامه مقابله با اپیدمی ها
 
 
برای رسیدن به اهداف مراقبت بیماری های واگیر ، این واحد فعالیت های خود را در چند شاخه به شرح زیر انجام می دهد:
برنامه ریزی
برنامه ریزی برای ارتقاء آگاهی وعملکرد پرسنل مراکز و پایگاههای سلامت و بیمارستانهای تحت پوشش  درکنترل بیماریهای واگیر
برنامه ریزی برای نظارت و پایش فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت پوشش
برنامه ریزی برای ارتقای زنجیره سرد ، تهیه واکسنها و سرم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز به منظور حفظ یا ارتقای درصد پوشش واکسیناسیون
برنامه ریزی برای آموزش واطلاع رسانی در خصوص بیماریهای واگیر
برنامه ریزی برای تقویت نظام نوین مراقبت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
برنامه ریزی برای تقویت  پژوهش های کاربردی
برنامه ریزی برای کنترل موارد بیماری واگیر

آموزش و باز آموزی
برگزاری جلسات آموزشی بیماریهای واگیر برای کارشناسان وکاردانهای بیماریها (درون واحد) وآشنایی بادستورالعمل  های جدید بیماریها
برگزاری  جلسات آموزشی ، سمینار و کارگاه برای پرسنل واحدهای تحت پوشش
آموزش عامه مردم ، بیماران واطرافیان بیماران
اطلاع رسانی اخبار جدید سیستم مراقبت بیماریها به بخش خصوصی تحت پوشش
توزیع رسانه های آموزشی از قبیل پمفلت و  پوستر  وتراکت واطلاعیه های بهداشتی در زمینه بیماریهای واگیر
 
هماهنگی 
 هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی و برون بخشی
هماهنگی با مسئولین ذیربط و ارائه عملکرد برنامه ها به منظور جلب بودجه حمایتی
هماهنگی با بیمارستانهای تابعه
هماهنگی با معاونت های دانشگاه به ویژه معاونت بهداشتی
هماهنگی با مراکز و پایگاههای سلامت
هماهنگی با مطب های خصوصی تحت پوشش
هماهنگی با واحد بیماریهای سایر مراکز بهداشت شهرستان
هماهنگی با مدیریت فرودگاه بجنورد در مواقع ضروری به منظور کنترل بیماریهای واگیر در مرز هوایی
 
تامین و توزیع منابع 
تامین واکسن و سرم
تامین داروهای مورد نیازوتجهیزات مصرفی
تامین محیط کشت بیماریهای واگیر ومحیط نمونه گیری
تامین محلول سپتی سیدین در اپیدمی آنفلوانزا
 
پایش و ارزشیابی
 نظارت و پایش و ارزشیابی مراکز و پایگاههای سلامت
نظارت و پایش بیمارستانهای تابعه
نظارت و پایش پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه بجنورد
ارائه پس خوراند لازم و پیشنهادهای ممکن به واحدهای تابعه
طراحی ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در صورت لزوم
 شماره تماس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر 05832226758


از مجموع 1 رأی