آزمایشگاه سل

676

آزمایشگاه سل

زینب لطفی

مسئول آزمایشگاه سل

 

نجام آزمایشات و کشت و اسمیر وسل و نمونه های مختلف

 

32221444-6

داخلی 154

 

 از مجموع 2 رأی