مسئول واحد

563

مسئول واحد بهداشت خانواده

دکتر تکتم یزدانی

مسئول واحد

 

نظارت بر عملکرد مراکز تابعه

تهیه آمار و شاخص های بهداشتی

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مش های اجرایی

انعکاس فعالیتها و عملکرد و آمار ضریب فصلی به معاونت بهداشتی

 

 

32221444-6

داخلی 124

 

 از مجموع 2 رأی