واحد تغذیه

171

واحد تغذیه

حمید علیپور

کارشناس تغذیه

 

- بررسی کودکان و مادران سوء تغذیه و ارجاع آن ها در کمیته ها و

- پایش ید ادراری دانش آموزان 8-10 ساله

- مکمل یاری دانش آموزان4-بررسی کودکان مهدها ی روستایی جهت غذای گرم5-بررسی وضعیت تغذیه اماکن عمده و مراکز توزیع غذا

 

32221444-6

داخلی 124

32249663