سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

547

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

رقیه اختردل

کارشناس مسئول سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

 

برنامه ریزی اجرای فعالیتهای بهداشت مدارس

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با اموزش پرورش و سایر ارگانها

برنامه ریزی جهت بازدید گروهی و انفرادی از مراکز و خانه بهداشت و مدارس تحت پوشش

برنامه ریزی جهت انجام معاینات دانشجوسان علوم پزشکی استان

هماهنگی با آموزش و پرورش جهت بازدید مشترک از مدارس و خوابگاههای شبانه روزی و اشپزخانه های وابسته به آموزش و پرورش

 

32221444-6

داخلی 130

 

معظمه ولی زاده  کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

برنامه ریزی اجرای فعالیتهای بهداشت مدارس

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با اموزش پرورش و سایر ارگانها

برنامه ریزی جهت بازدید گروهی و انفرادی از مراکز و خانه بهداشت و مدارس تحت پوشش

برنامه ریزی جهت انجام معاینات دانشجوسان علوم پزشکی استان

هماهنگی با آموزش و پرورش جهت بازدید مشترک از مدارس و خوابگاههای شبانه روزی و اشپزخانه های وابسته به آموزش و پرورش

 
 از مجموع 1 رأی