مراقبت های مادران

438

واحد مراقبت های مادران

عصمت خزائی

کارشناس مامایی

 

نظارت بر اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

عملکرد جهت بهبود شاخص های سلامت مادران باردار

عملکرد جهت بهبود شاخص های سلامت نوزادان

 

32249663

32221444-6

        داخلی 124