سلامت باروری و جمعیت

525

سلامت باروری و جمعیت

صدیقه قرایی

کارشناس سلامت بارداری

 

- ارائه خدمات آموزشی،مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های بارداری سالم

- تشکیل کمیته نظارت بر خدمات جراحی پیشگیری از بارداری

- جمع آوری و جمع بندی ااطلاعات  وآمار بارداری سالم

- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه ی عملکرد برنامه های باروری سالم

- پایش و ارزیابی برنامه ها

 

32249663

32221444-6

        داخلی 124

 

 از مجموع 1 رأی