مراقبت میانسالان و سالمندان

217

مراقبت میانسالان و سالمندان

عفت حکمت آرا

کارشناس بهداشت خانواده

 

- نظارت بر اجرای برنامه شیوه زندگی سالم در سالمندی

- اجرای گسترش برنامه سلامت زمان در مراکز شهری و روستایی

- اجرا و گسترش برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان

- جمع بندی آمار مربوط به برنامه سالمندان و میانسالان

 

32249663

32221444-6

        داخلی 124