مطالب آموزشی حراست

583

پروتكل پذيرش كارآموز و طرح پژوهشی  ________ لینک دریافت فایل

مجازات اسلامي در برخورد با كاركنان دولت _____ لینک دیافت فایل

مدارك پرونده پرسنلي _______________________ لینک دریافت فایل

مدارك طرح پژوهشي _______________________ لینک دریافت فایل
از مجموع 3 رأی