وضعیت اینترنت مراکز تابعه

493
وضعیت اینترنت در واحدهای تابعه مرکز بهداشت بجنورد 1401/06/30
ردیف نام شهرستان نام مرکز یا خانه بهداشت نوع مرکز اتصال به شبکه نوع شبکه نوع شبکه ثانویه
1 بجنورد کلاب خانه بهداشت دارد ایرانسل  
2 خندقلو خانه بهداشت دارد ایرانسل  
3 دربند خانه بهداشت دارد ایرانسل  
4 قتلیش خانه بهداشت دارد ایرانسل  
5 قلعه جق 1 خانه بهداشت دارد ایرانسل  
6 قلعه جق 2 خانه بهداشت دارد ایرانسل  
7 کلاته شهید خانه بهداشت دارد ایرانسل  
8 ایوب خانه بهداشت دارد ایرانسل  
9 رزقانه خانه بهداشت دارد ایرانسل  
10 جمی 1 خانه بهداشت دارد ایرانسل  
11 جمی 2 خانه بهداشت دارد ایرانسل  
12 نوده چناران خانه بهداشت دارد ایرانسل  
13 سیساب گرمخان خانه بهداشت دارد ایرانسل  
14 میانزو خانه بهداشت دارد ایرانسل  
15 نجف آباد خانه بهداشت دارد ایرانسل  
16 عبدل آباد خانه بهداشت دارد ایرانسل  
17  آبچور خانه بهداشت دارد ایرانسل  
18 قلعه شعبان خانه بهداشت دارد ایرانسل  
19 پیر بز خانه بهداشت دارد همراه اول  
20 قاضی علیا گرمخان خانه بهداشت دارد همراه اول  
21 رئین خانه بهداشت دارد همراه اول  
22 کلاته سهراب خانه بهداشت دارد همراه اول  
23 حمید خانه بهداشت دارد همراه اول ایرانسل
24 پیغو خانه بهداشت دارد همراه اول  
25 آق تپه خانه بهداشت دارد ایرانسل  
26 قره نوده خانه بهداشت دارد ایرانسل  
27 سلولی خانه بهداشت دارد ایرانسل  
28 شاه اجاقی خانه بهداشت دارد های وب  
29  مهنان خانه بهداشت دارد adsl  
30 ینگه قلعه خانه بهداشت دارد adsl  
31 درتوم خانه بهداشت دارد adsl  
32 علی گل خانه بهداشت دارد adsl  
33 دهگاه خانه بهداشت دارد adsl  
34 گرمخان خانه بهداشت دارد adsl  
35 حسن آباد خانه بهداشت دارد adsl  
36 حصار حسینی خانه بهداشت دارد adsl  
37 ارکان 1 خانه بهداشت دارد adsl ایرانسل
38 حمزانلو خانه بهداشت دارد adsl  
39 سرچشمه خانه بهداشت دارد adsl  
40 قره خان بندی خانه بهداشت دارد adsl  
41  بدرانلو خانه بهداشت دارد adsl  
42 برج خانه بهداشت دارد adsl  
43 تاتار خانه بهداشت دارد adsl  
44 گریوان خانه بهداشت دارد adsl  
45 علی آباد خانه بهداشت دارد adsl  
46 رختیان خانه بهداشت دارد adsl  
47 بیدک 1 خانه بهداشت دارد adsl ایرانسل
48 باغچق خانه بهداشت دارد adsl  
49 ارکان 2 خانه بهداشت دارد adsl  
50  لنگر خانه بهداشت دارد adsl  
51 بیدک 2 خانه بهداشت دارد adsl  
52 دراقانلو خانه بهداشت دارد adsl ایرانسل
53 اسفیدان خانه بهداشت دارد adsl  
54 گلی خانه بهداشت دارد adsl  
55 کچرانلو خانه بهداشت دارد adsl  
56 ناوه قزلقان خانه بهداشت دارد همراه اول  
57 قاضی قلعه جق خانه بهداشت دارد ایرانسل  
58 گیفان خانه بهداشت دارد adsl  
59 نیستانه خانه بهداشت دارد ایرانسل  
60 شیخ خانه بهداشت دارد ایرانسل  
61 طراقی کرد خانه بهداشت فاقد اتصال ندارد  
62 درصوفیان خانه بهداشت فاقد اتصال ندارد  
63 ایزمان علیا خانه بهداشت دارد ایرانسل  
64 شهرک قره لر ( اوزن بیجه ) خانه بهداشت دارد ایرانسل  
65 کلاته نقی خانه بهداشت دارد ایرانسل  
66 امام وردی خانه بهداشت دارد ایرانسل  
67 قارلق خانه بهداشت دارد ایرانسل  
68 قوچ قلعه خانه بهداشت دارد ایرانسل  
69 کلانتر خانه بهداشت دارد ایرانسل  
70 نرگسلو علیا خانه بهداشت دارد ایرانسل  مشکل دارد
71 قصر قجر خانه بهداشت دارد ایرانسل  
72 بوربور خانه بهداشت دارد های وب  
73 شیخ تیموری خانه بهداشت دارد های وب  
74 اخلی دنگل خانه بهداشت فاقد اتصال ندارد  
75 بابا امان خانه بهداشت دارد ایرانسل  
76 طراقی ترک خانه بهداشت دارد ایرانسل  
77 چهارخروار خانه بهداشت دارد ایرانسل  
78 خطاب خانه بهداشت دارد ایرانسل  
79 قلعه محمدی خانه بهداشت دارد ایرانسل  
80 کلاته یاور خانه بهداشت دارد ایرانسل  
81 آقا نبی خانه بهداشت دارد ایرانسل  
82 فخرالدین خانه بهداشت دارد ایرانسل  
83 قریکانلو خانه بهداشت دارد ایرانسل  
84 استاد تیمور تاش قمر دارد های وب  
85 بند یغمور قمر دارد همراه اول  
86 قره جنگل قمر دارد ایرانسل مودم در مرکز دراقانلو
87 خداقلی قمر دارد ایرانسل  
88  صندل اباد مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد ایرانسل  
89 قلعه جق بزرگ مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد ایرانسل  
90 کچرانلو مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد ایرانسل  
91 بابا امان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد ایرانسل  
92 الهوردیخان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد ایرانسل همراه اول
93 محمد علی پهلوان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl  
94 گیفان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl ایرانسل
95 بیدک مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl ایرانسل
96 باغچق مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl  
97 اسفیدان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl  
98 گریوان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl  
99 ارکان مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl ایرانسل
100 بدرانلو مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl  
101 دراقانلو مرکز بهداشتی درمانی روستایی دارد adsl ایرانسل
102  مدنی مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه مدنی یک شبکه دارد
103  کامیاب مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه کامیاب یک شبکه دارد
104  فیاض بخش مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه فیاض بخش یک شبکه دارد
105 حر مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه حر یک شبکه دارد
106 نیروگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد adsl  
107 باقرخان مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد adsl  
108  بوعلی مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد فیبرنوری  
109 حصار گرمخان مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی دارد adsl  
110 چناران مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی دارد adsl  
111 ستاد بجنورد شبکه بهداشتی درمانی و مرکز دارد شبکه داخلی  
 بهداشت شهرستان (ستادی)
112 مرکز رفرانس مشاوره سایر دارد شبکه داخلی از شبکه ستاد مرکز بهداشت استفاده می کند
 بیماریهای رفتاری
113 بهورزی مراکز آموزشی بهداشتی دارد adsl  
114 ضمیمه نیروگاه پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد adsl  
115 ضمیمه باقرخان پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد adsl  
116 ضمیمه بوعلی پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد فیبرنوری مرکز و پایگاه بوعلی یکی فیبر دارد
117  ضمیمه حر پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه حر یک شبکه دارد
118  ضمیمه کامیاب پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه کامیاب یک شبکه دارد
119  ضمیمه مدنی پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه مدنی یک شبکه دارد
120 ضمیمه فیاض بخش پایگاه بهداشت ضمیمه شهری دارد شبکه داخلی مرکز و پایگاه فیاض بخش یک شبکه دارد
121 ضمیمه صندل آباد پایگاه بهداشت روستایی دارد ایرانسل  
122 الهوردیخان پایگاه بهداشت روستایی دارد همراه اول  
123  حاجی بیگلر پایگاه بهداشت روستایی دارد adsl  
124 محمد علی پهلوان پایگاه بهداشت روستایی دارد adsl ایرانسل
125 چناران2 پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
126 چناران1 پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
127 حصار گرمخان پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
128  امام علی پایگاه بهداشت شهری دارد شبکه داخلی  
129  طالقانی پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
130 جوادیه ( امام هادی) پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
131 مهر گلستان پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
132  شرق سپاه پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
133 ملکش پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
134 شهید علیا پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
135  شهربازی پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
136  امام حسین پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
137 اباذر مقصودی ( 17 شهریور ) پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
138  فرهنگیان پایگاه بهداشت شهری دارد adsl  
 
های وب شبکه داخلی  فیبر نوری همراه اول  فاقد اتصال  ایرانسل  adsl
4 11 2 10 4 59 59
  پایگاه شهری غیرضمیمه پایگاه روستایی خانه بهداشت قمر مرکز شهری مرکز روستایی
  14 4 81 4 7 14
  سایر مرکز شهری و روستایی پایگاه شهری ضمیمه      
  3 2 7   جمع کل اینترنت 149

 
از مجموع 1 رأی