معرفی کارشناسان گروه

436

سمت

معرفی

شماره تماس

کارشناس سلامت محیط

مهندس رضا قلی زاده

32220800 و 32221444داخلی 137

کارشناس سلامت محیط

مهندس اشرف تمیزی

32220800 و 32221444 داخلی 155

کارشناس سلامت محیط

مهندس زهرا خوش رفتار

32220800 و 32221444 داخلی 155

کارشناس سلامت محیط

مهندس بهمن گریوانی

32220800 و 32221444 داخلی 155

کارشناس سلامت محیط

مهندس محمدرضا حمیدی

32220800 و 32221444 داخلی 155

کارشناس سلامت کار

مهندس امیر زیبایی

32220800 و 32221444 داخلی 151

کارشناس سلامت کار

مهندس شهاب آل شیخ

32220800 و 32221444 داخلی 151

 از مجموع 1 رأی