قوانین جوانی جمعیت

46

                                                                                                 بسمه تعالی

عنوان:  ابلاغ سياستهای کلی جمعيّت

تاریخ: 30/02/1393

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سياست های کلی جمعیت را که براساس بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی و پس از مشورت  با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند.

متن ابلاغيه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زیر است:

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

با عنايت به اهميّت مقوله جمعيّت در اقتدار ملّي؛ و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيّت کنونی کشور به عنوان يك

فرصت و امتياز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعيّت و نرخ باروري در سالهای گذشته، سياست هاي کلی جمعيّت ابلاغ

مي گردد. با در نظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعيّت در پيشرفت کشور، لازم است برنامه ريزي هاي جامع براي رشد اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياست هاي جمعيّتي انجام گيرد . همچنين ضروري است با هماهنگي و تقسيم کار بين

ارکان نظام و دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي

سياست ها گزارش شود.

 

 

" سياست هاي کلی جمعيّت "

١- ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيّت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني.

 

٢- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و کارآمد

 

٣- اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه اي هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي ربط.

 

۴- تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزش هاي عمومي در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروري و با تاکید بر آموزش مهارت هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره اي بر مبناي فرهنگ و ارزش هاي اسلامي - ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري.

 

۵- ترويج و نهادينه سازي سبك زندگي اسلامي- ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي.

 

۶- ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگي هاي زيست محيطي و بيماري ها.

 

٧- فرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان و ايجاد شرايط لازم براي تأمين سلامت و نگهداري آنان در خانواده و پيش بيني ساز و کارلازم براي بهره مندي از تجارب و توانمندي هاي سالمندان در عرصه های مناسب.

 

٨- توانمندسازي جمعيّت در سن کار با فرهنگ سازي و اصلاح، تقويت و سازگار آردن نظامات تربيتي و آ موز ش هاي عمومي،

کارآفريني، فني  حرفه اي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد.

٩- باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيّت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأکيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل و کاهش فشار

جمعيّتي.

 

١٠ - حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم و ايجاد مراکز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه گذاري و ايجاد فضاي آسب و کار با درآمد کافي.

 

١١ - مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست هاي کلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و کارهاي مناسب.

 

١٢ - تشويق ايرانيان خارج از کشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهره گيري از ظرفيت ها و توانايي هاي آنان.

 

١٣ - تقويت مؤلفه هاي هويت بخش ملي ايراني، اسلامي، انقلابي  و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميني بويژه در

ميان مرزنشينان ؛ و ايرانيان خارج از کشور.

 

١۴ - رصد مستمر سياست هاي جمعيّتي در ابعاد کمّي و کيفي با ايجاد ساز و کار مناسب و تدوين شاخص هاي بومي توسعه

انساني و انجام پژوه هاي جمعيّتي و توسعه انساني.

 

 

قوانین حمایت از جوانی جمعیت.pdfمطالب مرتبط :


قوانین خانواده و جوانی جمعیت
6