معرفی واحد

47

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

دکتر مریم ضرغامی

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

سمیرا صوفی

حمیدرضا رحیمی نیکو

احیامحمد ارزمانی

کارشناس بیماریهای واگیر

حسن سعیدی

جواد خارپرور

امین همتی

پزشک اپیدمیولوژی

دکتر تکتم یزدانی

کارشناس بیماریهای رفتاری

طاهره کاظمی

کارشناس زنجیره سرما

یونس گلدی پور