پایش مراکز خدمات جامع سلامت

225

مسوول محترم مرکز خدمات جامع سلامت...

موضوع : تکمیل فرم ارزیابی بهداشت حرفه اي ( دوره بهار و پاییز سالیانه)

سلام علیکم

احتراماً به پیوست فرم ارزیابی بهداشت حرفه اي در دو قالب مایکروسافت EXCEL و WORD به حضور ارسال میگردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید نسبت به تکمیل فرمت word نمونه فرم مورد اشاره از کلیه خانه هاي بهداشت تحت پوشش و ارسال آن در مورخ های دهم خردادماه و دهم آذر ماه هر سال در قالب نامه ذیل و سی دي پیوست ( قالب مایکروسافتEXCEL ) اقدام لازم معمول گردد .ضمنا کلیه مراکز می بایست نسبت به چاپ و ارسال پسخوراند ارزیابی انجام شده به خانه هاي بهداشت تحت پوشش به منظور آگاهی از نواقص و ارتقاء عملکرد بهورزان اقدام نمایند .

تکمیل و ارسال فرم ارزيابي بهداشت حرفه اي(دوره ........سال...........).docx

payesh marakez-11-bhc-1394_11.docx

payesh marakez-11-bhc-1394_11.xlsx