به گزارش روابط عمومی، مسئول امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه به عنوان نماینده دکتر اکبری با حضور در مرکز بهداشت بجنورد و مراکز خدمات جامع سلامت شهری، مراکز تجمیعی واکسن و مرکز نمونه گیری کرونا سال نو را به همکاران تبریک گفت.