اجرای بسیج سلامت نوروزی در شهرستان بجنورد

99 ١٢:٢٩ ب.ظ

طرح نظارتی بسیج سلامت نوروزی و مدیریت هوشمند کرونا در شهرستان توسط گروه سلامت و محیط کار مرکز بهداشت بجنورد اجرا شد.


از مجموع 1 رأی