به گزارش روابط عمومی، جلسه مجمع سلامت شهرستان بجنورد، روز گذشته در فرمانداری برگزار شد.

سرپرست مرکز بهداشت بجنورد، در این جلسه مشکلات بهداشتی شناسایی شده توسط مجمع شهرستانی را مطرح نمود.


در ادامه دکتر جهانگیری به عنوان رئیس خانه مشارکت مردمی، به ارائه نکاتی در خصوص اقدامات انجام داده شده و همچنین مشکلات حاشیه شهر پرداخت.

در پایان این نشست، مسئول آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت بجنورد ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، وظایف مجمع سلامت را شرح داده و یادآوری نمود.