پدر و مادر و حس خوب زندگی

125 ١٠:٤٢ ق.ظ
  • پدر و مادر و حس خوب زندگی (والدین و صمیمیت زندگی)
  • رفتارهای متعارف و صميمي والدین در خانواده باعث نگرش مثبت فرزندان نسبت به امر ازدواج و تشكيل خانواده خواهد شد.
  • والدين با ايجاد بستري مناسب براي ازدواج فرزندانشان، ‌مي توانند سبب كاهش متوسط سن ازدواج و افزايش دوره سني مناسب براي بارداري و فرزند آوري آنها گردند.
  • یکی از بهترین هدایایی که زوجین می‌توانند به یکدیگر بدهند و پیوندشان را مستحکم کنند، تولد فرزند است.