سرپرست مرکز بهداشت

969

معرفی اجمالی از سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن واحد

دکتر ابراهیم بازخانه ای

مدیریت و نظارت بر کلیه واحدهای ستادی و مراکز تابعه

32237444

داخلی 105

 از مجموع 9 رأی