سرپرست مرکز بهداشت

1476

 

علی نعمتی
فوق لیسانس مدیریت مالی
058-32237444
سابقه کاری 21 سال

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان
تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی ،تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیت های ایشان
شرکت در جلسه شورای بهداشت شهرستان و تماسهای لازم با روسای ادارات
انجام مطالعات لازم در مورد برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان

ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان

برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب

انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 
از مجموع 17 رأی