امور مالی

649

امور مالی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

زهرا براتی

مسئول

راهنمایی و کنترل کار پرسنل حسابداری

بررسی و کنترل اسناد مالی و تاٌمین اعتبار مالی

بررسی صورت حساب های مالی و تراز مالی و تاٌیید آن ها

تهیه گزارش مالی جهت مقام مافوق

تقسیم کار بین کارشناسان و کنترل و بررسی کارها

32221444

داخلی 132

 

عزیز ایزانلو

کارپرداز

خرید لوازم پزشکی و تجهیزات اداری

32225019

محمدعلی ترکانلو

کارپرداز

خرید لوازم پزشکی و تجهیزات اداری

32225019

هدی علیزاده

مهسا عسگری

الهام آذری

حسابدار

حقوق و دستمزد پرسنل رسمی و پیمانی

ثبت اسناد در سیستم تعهدات

 

32221444

داخلی 126

 

 

 

حمید برزویی

زهره شاکری

امین اموال

1-    رویت کالاهای خریداری شده و تحویل و تحول کالا با حضور کار پرداز و انبار دار

2-    تطابق کالا با برگه درخواست، بررسی کالا از نظر صحت، سلامت، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

3-    کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی و کمی

4-    صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال

5-    کسب اطلاع از جابجایی کالاها و کنترل اموال تحویل شده قبلی از نظر صحت و سلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

6-    تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدید و اخذ امضا های لازم

7-    به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

8-    تنظیم صورت حساب های رسیده از روی رسید های انبار و ثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده، کارخانه سازنده، مدل، سریال، ابعاد و رنگ

9-    ارسال صورت حساب های رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

10-پیگیری مغایرتهای احتمالی در اموال شبکه تا حصول نتیجه

11-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورت حساب های رسیده

12-تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد و ارسال آن به اداره اموال دانشگاه

13-تهیه صورت حساب های فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

14-تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

15-در صورت سرقت اموال، گزارش به مدیر واحد و در صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن و تحویل از اداره آگاهی

16-اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل آن پس از برگشت

17-اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت در نرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی و جدید در نرم افزار اموال

18-دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک و بررسی حواله انبارهای دریافتی و ثبت در حساب بده کاران و کسر از بدهی انبارها

 

32221444-6

داخلی 136

 

 از مجموع 1 رأی