آموزشگاه بهورزی

618

آموزشگاه بهورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

معصومه پورسینا

مدیر و مربی خدمات بهداشتی

سرپرستی امور فنی و اداری مرکز - همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن - مشارکت در آموزش های نظری عملی و کار آموزی 

32288230

محمد محمدزاده

مربی خدمات بهداشتی

حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل و مراقبت های بهداشتی و ... - شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردمی در برنامه های بهداشتی

کبری سعادتی

مربی خدمات بهداشتی

همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی - مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت - تهیه طرح درس و چک لسیت آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارت های خروجی فراگیران

مژگان قربان زاده

مربی مامایی

همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت - مشارکت در برنامه های اموزش نظری ، عملی و بازدید از عرصه

زهرا کریمی

مربی بهداشت محیط و حرفه ای

برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی - ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آن ها 

 از مجموع 2 رأی