کارگزینی

766

کارگزینی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

تلفن واحد

یونس سجادی

مسئول کارگزینی

نظارت بر صدور کلیه احکام پرسنلی

صدور احکام ،تعیین محل خدمت ، نقل وانتقالات و تخصیص پست

نظارت به سایر کارگزین ها در انجام امور محوله

شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری

 

32221445

داخلی 123

 

مژگان ملاک زاده

کارگزین

 

صدور احکام پرسنلی ، افزایش ضریب سالانه

صدور احکام پزشک خانواده و طرحی

صدور ابلاغ های تعیین محل خدمت و تخصیص پست و پایان طرح

انجام کلیه امور ارجاعی از سوی مافوق

 

 

 

 از مجموع 4 رأی