شرح وظایف و کارشناسان واحد فاوا

218

کارشناسان فاوای مرکز بهداشت بجنورد

نام  نام خانواد گی سمت شرح وظایف تلفن واحد پست الکترونیکی
مرتضی  کرامتی   مسئول واحد انفورماتیک

مسئول فاوا 1400

راهبر ارشد سامانه ها (مسئول سرور) 1400

مستقیم

32221444-6

داخلی 145

keramati.persia@gmail.com

keramati_persia@yahoo.com

morteza.keramati@nkums.ac.ir

 

 

 
از مجموع 1 رأی