شرح وظایف و کارشناسان واحد فاوا

614

کارشناسان فاوای مرکز بهداشت بجنورد

نام  نام خانواد گی سمت شرح وظایف تلفن واحد پست الکترونیکی
مرتضی  کرامتی   مسئول واحد فاوا

مسئول فاوا 1400

راهبر ارشد سامانه ها (مسئول سرور) 1400

مستقیم

32221444-6

داخلی 145

keramati.persia@gmail.com

keramati_persia@yahoo.com

m.keramati@nkums.ac.ir

مهسا اژدری نصرتی کارشناس فاوا وظایف محوله 058-32221444  

 

 

 
از مجموع 1 رأی