معاون مرکز بهداشت

402

 

دکتر مریم پور آدینه
دکترای عمومی
MPH تغذیه
058-32237444
سابقه کاری 24 سال

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

تشریک مساعی با سرپرست مرکز بهداشت

رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و برنامه های بهداشتی

سرکشی به واحدهای تابعه و نظارت در امور بهداشتی

شرکت در تهیه و تنظیم طرحهای بهداشتی و درمانی و آموزش

ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه

 

 
از مجموع 3 رأی